Prüm cudesch auditiv vallader

| Di, 20. Dez. 2011

Cudeschs auditivs bilings rumantsch-tudais-ch in vallader nu daiva fin uossa ingüns. Quista locca serra uossa «Sco scha nüglia nu füss» da l’autura engiadinaisa Rut Plouda.

Cumparü è’l dal 2000, il cudesch impreschiunant cul discuors intim tanter mamma e figl chi ha gnü ün fich grond success. Cuntschaint sur ils cunfins da la Rumantschia oura es gnü «Sco scha nüglia nu füss» grazcha a l’ediziun bilingua, realisada be ün on plü tard.
Anita Decurtins, manadra da la Chasa Editura Rumantscha (CER), es satisfatta. I’s bada ch’ella ha güdà a realisar alch nouvischem. «Fin uossa vaina edi ün unic cudesch auditiv rumantsch-tudais-ch, nempe il ‘Sez Ner’ dad Arno Camenisch. Ma in vallader nu vaivna amo nüglia, l’ouvra da success da Rut Plouda serra uossa quista locca», disch ella cun superbgia. Cha la versiun bilingua in fuorma da cudesch saja gnüda vendüda fich bain, cha’l cudesch rumantsch saja exaust e cha quista fuorma saja fich adattada per derasar litteratura, manaja Anita Decurtins. Chi’s tratta pro quist’ouvra d’ün text actual chi persvada cun ün cuntgnü sainza scadenza.

 

Importanza da la culur da la vusch
La manadra da la CER tradischa chi nu saja stat simpel da chattar las vuschs chi s’affan: «Nus vain gnü da chattar vuschs giuvnas chi toccan l’atmosfera. L’autura Rut Plouda ans ha güdà lapro.» Finalmaing, davo ün casting intensiv, s’haja decis pro la versiun rumantscha per la vusch da l’actura Annina Sedlacek da Sent e pro la versiun tudais-cha per la vusch da Franziska von Fischer. «Eu n’ha repassà il cudesch minuziusamaing cun Annina e sun fich satisfatta co ch’ella legia il text, nempe da maniera fich natürala», disch Rut Plouda. La registraziun es gnüda fatta i’l studio da Manfred Zazzi. Al cumanzamaint ed a la fin dal raquint as doda musica dad orgel da man da Curdin Janett.

 

Culur da VR e bastimaint
Anita Decurtins dumonda adüna a las auturas che culur cha lur ouvra haja. Per Rut Plouda es statta la resposta fich simpla: «Cotschen, listessa culur sco la Viafier retica.» Cha’l discuors saja bainschi ün cumgià chi cuntegna il led ma ch’el saja a listess mumaint eir plain da vita, agiundscha ella. «La culur cotschna transmetta il plaschair da viver chi flada tras las algordanzas. La cuverta, creada da Ramun Spescha, cul bastimaint am plascha ourdvart bain perquai cha quist driva l’orizont», declera l’autura. Ella es dal rest statta stutta cha güsta sia ouvra es gnüda tschernüda per dvantar il prüm cudesch auditiv vallader-tudais-ch.

Neuen Kommentar schreiben

CAPTCHA
Diese Frage soll automatisierten Spam verhindern und überprüft, ob Sie ein menschlicher Besucher sind

KOMMENDE EVENTS

STELLEN

IMMOBILIEN

DIVERSES