Christian Fanzun es motivà pels ulteriurs duos ons in carica sco capo cumünal da Scuol (fotografia: Nicolo Bass).

Christian Fanzun es motivà pels ulteriurs duos ons in carica sco capo cumünal da Scuol (fotografia: Nicolo Bass).

«Minchatant voula in man da Dieu ün pa pazienza»

Il capo cumünal da Scuol, Christian Fanzun, ha festagià d’incuort seis 65avel anniversari. Ün bun mumaint per trar bilantsch e discuter las pendenzas, da la Punt Gurlaina fin pro l’uffizi da fabrica sco plazzals da fabrica. El cuntinua sia lavur sco ün manager da crisas.

Posta Ladina: Christian Fanzun, El ha festagià d’incuort il 65avel anniversari. Il dret mumaint per trar bilantsch e guardar i’l avegnir. Resta El capo cumünal da Scuol amo duos ons fin la fin dal temp d’uffizi o ...

Möchten Sie weiterlesen?

Anmelden und weiterlesen

Noch keine Kommentare