Plüssas fracziuns dal cumün da Valsot han l’aua da baiver chi’d es schmerdada (fotografia: mad)

Plüssas fracziuns dal cumün da Valsot han l’aua da baiver chi’d es schmerdada (fotografia: mad)

Aua da baiver schmerdada

Plüssas fracziuns dal cumün da Valsot han l’aua da baiver chi’d es schmerdada. Pertoccas sun las seguaintas fracziuns: San Niclà, Strada, Chasura, Chaflur, S-chadatsch, Sclamischot e Martina.

La schmerdada da l’aua saja ca- pitada in connex cullas plövgias intensivas dals ultims dis. Probabelmaing saja l’aua d’ün aual rivada in l’inchaschamaint da l’aua, uschea l’administraziun cumünala da Valsot invers RTR. Il cumün renda perquai attent da laschar buglir l’aua da baiver avant co tilla dovrar. L’aua as poja be baiver o dovrar in cuschina – cun s-chodar quella sün 100 grads. Sülla pagina d’internet dal cumün da Valsot daja daplü infuormaziuns ed instrucziuns. (rtr/fmr)


Noch keine Kommentare