La radunanza da la Corporaziun Energia Engiadina vess tradiziunalmaing gnü lö la fin da marz ed es causa la pandemia dal coronavirus gnüda spostada sül principi da mai. Ma finalmaing nun esa neir quist on stat pussibel da manar tras quella i’l rom üsità, dimpersè be in ün ravuogl plü stret. «La radunanza ha gnü lö be culs organs statutarics, dimena sainza giasts ed eir sainza commembers dals cussagls cumünals, grondcusgliers ed oters funcziunaris», quinta Fritz Felix, daspö blers ons administradur da la Corporaziun Energia Engiadina. Sco ch’el declera sün dumonda, sun las tractandas statutarias gnüdas evasas sainza discussiuns. Il plü important punct sülla glista da tractandas es stat üna jada implü las contribuziuns our dal fondo dals tschinch pertschient dals fits d’aua. Daspö blers ons stan nempe a disposiziun tschinch pertschient dals fits d’aua a cultura e sport i’l perimeter dals cumüns concessiunaris. Sco cha Fritz Felix ha declera, sun gnüts scumpartits eir quist on bundant 410 000 francs a societats, organisaziuns, persunas e progets chi s’ingaschan in quists segmaints. Da quels vegnan pajats minch’on 80 000 francs a l’Institut Otalpin Ftan per l’instrucziun da rumantsch tenor üna cunvegna da prestaziun tanter l’institut e la Regiun Engiadina Bassa Val Müstair chi düra amo fin dal 2023. Tenor üna cunvegna da prestaziun survain eir la Fundaziun Nairs ün sustegn general da 60 000 francs, implü 10 000 francs pel program annual da cultura. 125 000 vegnan scumpartits minch’on a las societats ed organisaziuns da sport in Engiadina Bassa tenor üna clav da scumpart speciala. Da quist import survain la Società da promoziun dal sport d’inviern ün import pauschal da 25 000 francs. Imports plü gronds survegnan eir la Società da promoziun da la scoula da musica, nempe 16 000 francs per l’acquist d’ün clavazin, e 20 000 francs per la Fundaziun Pro Terra Engiadina per l’ultim’etappa da la refacziun dals uits istorics Chant Dadaint a Ramosch. Sco cha Fritz Felix infuormescha, sun gnüts scumpartits var 80 000 francs sün üna tschinquantina da progets ed arrandschamaints da cultura chi pertoccan la regiun dals cumüns concessiunaris. Sco ch’el quinta as tratta quia da progets per exaimpel per realisar cudeschs, fin pro exposiziuns, concerts e festivals da plüs dis. Cha la regla saja, cha las dumondas da sustegn stopchan gnir inoltradas fin als 31 december per progets da l’on chi segua. «Però adüna nun es quai pussibel. Perquai resguardaina, scha pussibel, eir dumondas chi vegnan inoltradas dürant l’on», declera l’administradur da la Corporaziun Energia Engiadina. Insembel culs duos capos cumünals da Scuol e da Valsot, Christian Fanzun e Victor Peer, fuorma l’administradur Fritz Felix la cumischiun chi tratta las dumondas da sustegn. Quista cumischiun vain presidiada da Victor Peer. Il president cumünal da Zernez, Emil Müller, es president da la Corporaziun Energia Engiadina chi rapreschainta ils quatter cumüns concessiunaris da S-chanf, Zernez, Scuol e Valsot.

Text: Nicolo Bass