Uschè ha Not Neuhäusler pudü muossar e surdar la tecnica da sgrafits a la quarta generaziun. Fingià seis bazegner Otto Neuhäusler d’eira artist e pittur e vaiva cumanzà cun l’affar a Scuol. Dal 1999 ha surtut Not Neuhäusler l’affar da pittur da seis bap e trais ons plü tard ha’l tut in fittanza ün indriz da squittar a Manaröl per as concentrar plü ferm eir sülla lavur da carosseria. Dal 1968 vaivan seis bap e seis bazegner renovà la chasa paterna a Bagnera e fat ils nouvs sgrafits. Uossa ha Not Neuhäusler pudü dar inavant la tradiziun e muossar la tecnica da sgrafits eir a sia figlia. Sch’ella voul üna jada eir dvantar pittura e far sgrafits süllas chasas engiadinaisas in tuot l’Engiadina, nun ha’la vuglü e pudü dar resposta. Il prüm sto’la nempe amo finir la scoula. Cha la lauvur da stà haja listess fat plaschair, quint’la e finischa l’ultim strich dal sgrafit vi da la chasa a Bagnera.

Text: Nicolo Bass